Kundanmälan båtplatskön

 

Här kan du anmäla dig till Malmö stads båtplatskö. Alla båtplatser som Malmö stad upplåter förmedlas genom denna kö. Köavgiften är 300 kronor per år. Innan du anmäler dig rekommenderar vi att du läser igenom Malmö stads köregler.

Kontaktinformation Profiluppgifter 

Befintlig båtplats

Profiluppgifter 

Befintlig båtplats

Önskemål 
Förtöjningsplatser Västra Hamnen: 
 • 3,0 meter bred
 • 3,5 meter bred
 • 4,0 meter bred
 • 4,5 meter bred
 • 5,0 meter bred
Förtöjningsplatser kanalen:
 • 2,0 meter bred

OBS! Förtöjningsplatserna vid kanalen påverkas under en ombyggnation mellan 2017–2023. Arbetet kommer att påverka tillgängligheten till platserna och därför kommer vi inte att tilldela några platser under denna tid. Det går ändå att ställa sig i kö i väntan på att ombyggnaden är klar.
  (min 1 och max 2 st)


  (min 1 st)
(Alla sökområden)
Kanalen (endast 2 meter)
Västra Hamnen
Godkännande 

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
Ändamålet med behandlingen

När du registrerar dig i Malmö stads kösystem för båtplatser samlar vi in och behandlar personuppgifter om dig som framgår av informationen ovan. Syftet med behandlingen är för att kunna administrera dina kontaktuppgifter, önskemål om båtplats, avgiftsaviseringar och båtplatserbjudanden. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.


Laglig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt samtycke.


Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som du vill stå kvar i båtplatskön och raderas sedan i enlighet med Fastighets- och gatukontorets gallringsrutiner.


Mottagare av personuppgifter

Personuppgifterna kommer att behandlas av personal på fastighets- och gatukontoret på Malmö stad.


Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Tekniska nämnden.


Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de personuppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på fgk@malmo.se. Du kan även när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på samma e-postadress. Om du meddelar att du återkallar ditt samtycke kommer Malmö stad att så snabbt så möjligt att radera och upphöra att behandla dina personuppgifter enligt denna behandlingen; köregister för båtplatser.


Du når Malmö stads Dataskyddsombud via e-postadress dataskyddsombud@malmo.se eller telefon 040-34 10 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på https://malmo.se/personuppgifter


Genom att kryssa i nedan ruta samtycker du till ovanstående