Kundanmälan tomtkön

 

Här kan du anmäla dig till Malmö stads tomtkö. Alla småhustomter som Malmö stad säljer förmedlas genom denna kö. Köavgiften är 300 kronor per år. När du har betalat avgiften aktiveras din anmälan och från detta datum beräknas dina köpoäng. Har du registrerat dig och betalat köavgiften kan du anmäla intresse för en eller flera tomter. När svarstiden för intresseanmälan har gått ut fördelas tomterna utifrån önskemål och köpoäng. Innan du anmäler dig rekommenderar vi att du läser igenom Malmö stads köregler.

Kontaktinformation Medsökandes Kontaktinformation Önskemål 
För att få förslag måste du, förutom att ange dina önskemål här nedan, kryssa i Ja, jag vill ha förslag.
 
  (min 1)
Godkännande 

Personuppgifter som behandlas

• Namn
• Personnummer
• Adress
• E-postadress
• Telefonnummer

Ändamålet med behandlingen
När du registrerar dig i Malmö stads kösystem för småhustomter samlar vi in och behandlar personuppgifter om dig som framgår av informationen ovan. Syftet med behandlingen är för att kunna administrera dina kontaktuppgifter, önskemål om tomt, avgiftsaviseringar och erbjudanden. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt samtycke.

Lagringstid
Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som du vill stå kvar i småhustomtkön och raderas sedan i enlighet med fastighets- och gatukontorets gallringsrutiner.

Mottagare av personuppgifter
Personuppgifterna kommer att behandlas av personal på fastighets- och gatukontoret på Malmö stad.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är Tekniska nämnden.

Dina rättigheter
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de personuppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på fgk@malmo.se. Du kan även när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på samma e-postadress. Om du meddelar att du återkallar ditt samtycke kommer Malmö stad att så snabbt så möjligt att radera och upphöra att behandla dina personuppgifter enligt denna behandlingen; köregister för småhustomter.

Du når Malmö stads Dataskyddsombud via e-postadress dataskyddsombud@malmo.se eller telefon 040-34 10 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på https://malmo.se/personuppgifter

Genom att kryssa i nedan ruta samtycker du till ovanstående