Kundanmälan

 

Här kan du anmäla dig till Malmö stads tomtkö. Alla småhustomter som Malmö stad säljer förmedlas genom denna kö. Köavgiften är 300 kronor per år. När du har betalat avgiften aktiveras din anmälan och från detta datum beräknas dina köpoäng. Har du registrerat dig och betalat köavgiften kan du anmäla intresse för en eller flera tomter. När svarstiden för intresseanmälan har gått ut fördelas tomterna utifrån önskemål och köpoäng. Innan du anmäler dig rekommenderar vi att du läser igenom Malmö stads köregler.

Kontaktinformation Medsökandes Kontaktinformation Önskemål 
För att få förslag måste du, förutom att ange dina önskemål här nedan, kryssa i Ja, jag vill ha förslag.
 
  (min 1)
Godkännande 

Angivna personuppgifter kommer att lagras i Malmö stads register för administration av kommunens odlingslottskö och kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) om skydd för fysiska personer vid behandling av personuppgifter. Behandlingens ändamål är att administrera din plats i kön genom att hantera intresseanmälningar, avgiftsaviseringar, lotterbjudanden, nyhetsbrev m.m. Den rättsliga grunden för behandlingen är att åtgärden är nödvändig för att fullgöra ett eventuellt kommande avtalsförhållande. Ansvarig för behandlingen är Tekniska nämnden i Malmö och personuppgifterna kommer att behandlas av personal på fastighets- och gatukontoret. Personuppgifterna kan bli föremål för utlämnande i enlighet med offentlighetsprincipen. Personuppgifterna sparas så länge som du vill stå kvar i kön och raderas sedan i enlighet med fastighetskontorets gallringsrutiner. Du har rätt att begära tillgång till personuppgifterna och rättelse eller radering av desamma och har även rätt att begära begränsning av, och invända mot, behandlingen. Du har även rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format, så kallad rätt till dataportabilitet. Ansökan ska ställas till tekniska nämnden. Klagomål med anledning av personuppgiftsbehandlingen ska ställas till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen).

Kontaktuppgifter:

Tekniska nämnden
August Palms plats 1
205 80 Malmö
e-post: tekniskanamnden@malmo.se
Malmö stads dataskyddsombud

August Palms plats 1
205 80 Malmö
e-post: dataskyddsombud@malmo.se

Genom att kryssa i denna ruta bekräftar du att du tagit del av ovan information.